Datasheet
数据手册 > 钽电容 > 威世 > 593D107X0010D2TE3 数据手册PDF
593D107X0010D2TE3
百芯智造的价格

593D107X0010D2TE3 数据手册 Datasheet - VISHAY

更新时间: 2023/11/28 00:55:06 (UTC+8)
593D107X0010D2TE3 数据手册PDF (6 页)
点击页面查看数据手册详情

593D107X0010D2TE3 文档

593D107X0010D2TE3 数据手册
VISHAY
6 页, 125 KB
593D107X0010D2TE3 其它数据手册
VISHAY
18 页, 564 KB
593D107X0010D2TE3 产品修订记录
VISHAY
6 页, 218 KB

593D107X0010D2 数据手册PDF

593D107X0010D2TE3
数据手册
VISHAY
2917 100uF ±20% 10V 3.1mm
593D107X0010D2TE3
数据手册
Vishay Semiconductor
Cap Tant Solid 100uF 10V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.1Ω 125℃ T/R
593D107X0010D2TE3
数据手册
Vishay Sprague
Cap Tant Solid 100uF 10V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.1Ω 125℃ T/R
593D107X0010D2WE3
数据手册
VISHAY
D 100uF ±20% 10V 2.8mm
593D107X0010D2T
数据手册
VISHAY
D 100uF ±20% 10V 2.8mm
593D107X0010D2W
其它数据手册
Vishay Sprague
100uF 10V 20% DCASE SMD TANTALUM CAP
593D107X0010D2T
数据手册
Vishay Sprague
Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Surface Mount, 2917, CHIP
593D107X0010D2WE3
数据手册
Vishay Semiconductor
Cap Tant Solid 100uF 10V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.1Ω 125℃ T/R
593D107X0010D2W
其它数据手册
Vishay Semiconductor
Cap Tant Solid 100uF 10V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.1Ω 125℃ T/R
593D107X0010D2WE3
其它数据手册
Vishay Sprague
Cap Tant Solid 100uF 10V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.1Ω 125℃ T/R
Datasheet 搜索
搜索
百芯智造数据库涵盖1亿多个元件的数据手册,每天更新超过5,000个PDF文件。
在线联系我们
黄经理 - 百芯智造销售经理在线,5 分钟前
您的邮箱 *
消息 *
发送