Datasheet
数据手册 > 微控制器,MCU,单片机 > ST Microelectronics > STM32F030C8T6 数据手册PDF > STM32F030C8T6 引脚图 第 1/7 页
STM32F030C8T6
¥ 12.07
百芯的价格

STM32F030C8T6 引脚图 - ST Microelectronics

 • 制造商:
  ST Microelectronics
 • 分类:
  微控制器,MCU,单片机
 • 封装
  LQFP-48
 • 描述:
  MCU 32Bit ARM Cortex M0 RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 48Pin LQFP Tray
更新时间: 2024-06-14 15:50:25 (UTC+8)

STM32F030C8T6 引脚图

页码:/7页
下载 PDF
重新加载
下载
DocID024849 Rev 2 26/96
STM32F030x4/6/8/C Pinouts and pin descriptions
33
Figure 6. LQFP48 48-pin package pinout (top view), for STM32F030CC devices
ϰϰ ϰϯ ϰϮ ϰϭ ϰϬ ϯϵ ϯϴ ϯϳ
ϯϲ
ϯϱ
ϯϰ
ϯϯ
ϯϮ
ϯϭ
ϯϬ
Ϯϵ
Ϯϴ
Ϯϳ
Ϯϲ
Ϯϱ
Ϯϰ
Ϯϯ
ϭϮ
ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ
ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϰϴ ϰϳ ϰϲ ϰϱ
/4)3
3$
3$
3$
3$
3$
3%
3%
3%
3%
3%
966
9''
9''
966
3$
3$
3$
3$
3$
3$
3%
3%
3%
3%
9''
1567
966$
9''$
3$
3$
3$
9''
966
3%
3%
%227
3%
3%
3%
3%
3%
3$
3$
3&
3&26&B,1
3)26&B,1
3)26&B287
3&26&B287
06Y9
$GGLWLRQDOVXSSO\SLQVUHTXLUHGIRU670)&&GHYLFHV
Click to view the complete STM32F030C8T6 Datasheet

STM32F030C8T6 数据手册 PDF

STM32F030C8T6 数据手册
ST Microelectronics
96 页, 1665 KB
STM32F030C8T6 引脚图
ST Microelectronics
7 页, 242 KB
STM32F030C8T6 产品设计参考
ST Microelectronics
771 页, 11137 KB
STM32F030C8T6 用户编程手册
ST Microelectronics
91 页, 823 KB
STM32F030C8T6 其它数据手册
ST Microelectronics
92 页, 1075 KB
STM32F030C8T6 产品描述及参数
ST Microelectronics
11 页, 286 KB
STM32F030C8T6 产品修订记录
ST Microelectronics
14 页, 126 KB

STM32F030C8 数据手册 PDF

STM32F030C8
数据手册
ST Microelectronics
Entry-level ARM Cortex-M0 Value line MCU with 64 Kbytes Flash, 48MHz CPU
STM32F030C8T6
数据手册
ST Microelectronics
MCU 32Bit ARM Cortex M0 RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 48Pin LQFP Tray
STM32F030C8T6TR
数据手册
ST Microelectronics
MCU 32Bit ARM Cortex M0 RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 48Pin LQFP T/R
Datasheet 搜索
搜索
百芯智造数据库涵盖1亿多个数据手册,每天更新超过5,000个PDF文件。
在线联系我们
黄经理 - 百芯智造销售经理在线,5 分钟前
您的邮箱 *
消息 *
发送